Zverejňovanie dokladov

Odkaz pre starostu
Anketa

Ako sa Vám páči publikácia o našej obci s názvom "Alekšince história a súčasnosť obce"?

K odpovedi môžete pridať aj Váš komentár.

Obsahovo a graficky veľmi kvalitná publikácia.

Zaujímavá a pekne spracovaná.

Dobrá, ale čakal(a) som o niečo viac.

Nepáči sa mi,

Váš komentár:

Váše meno:


Koľko je 4 + dva?
Vašu odpoveď napíšte číslom.Výsledky hlasovaniaObsahovo a graficky veľmi kvalitná publikácia.
   18 hlasov

Zaujímavá a pekne spracovaná.
   12 hlasov

Dobrá, ale čakal(a) som o niečo viac.
   11 hlasov

Nepáči sa mi,
   4 hlasyNovinky

23.1.2020 13:30 pridal(a) cebova

Regionálny plán udržateľnej mobility NSK

Záverečné stanovisko.pdf [.pdf, 1.2 MB]

21.1.2020 9:16 pridal(a) cebova

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

oboznámenie.pdf [.pdf, 396.7 KB]

20.1.2020 10:32 pridal(a) cebova

Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie

Rozhodnutie.pdf [.pdf, 458.4 KB]

11.1.2020 15:59 pridal(a) cebova

OZNAM - Vtáčia chrípka - súpis všetkého vtáctva a hydiny!!! Aktualizácia 12.1. 2020 * doplnenie elektronického formulára

Obecný úrad oznamuje všetkým vlastníkom hydiny a vtákov chovaných v zajatí, že sa v obci Zbehy zistil a potvrdil výskyt choroby - vtáčej chrípky. Keďže naša obec spadá do pásma dohľadu, v súlade s pokynmi Regionálnej a potravinovej správy v Nitre (č. j. 70/2020/3, v Nitre 09.01. 2020) nariaďuje vykonať nasledovné opatrenia:
V termíne najneskôr do 15. januára odovzdať obecnému úradu súpis všetkého vtáctva a hydiny. Vzor tlačiva nájdete na stránke obce, obecných tabuliach a na obecnom úrade, alebo ho môžete vyplniť elektronicky https://www.aleksince.sk/supis-chovanych-zvierat
Ďalej žiadame občanov o :
• zabezpečenie chovu hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch, alebo chovný priestor zabezpečiť tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu chovanej hydiny, alebo iných chovaných vtákov s voľne žijúcim vtáctvom;
• zabezpečenie zvýšenej biologickej bezpečnosti vo všetkých chovoch, predovšetkým :
o dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí;
o zabezpečiť, aby sa hydina nenapájala vodou zo zásobníkov povrchových vôd a vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu;
• hydinu nakupovať len od registrovaných fariem so stálym veterinárnym dozorom;
• minimalizovať počet ľudí prichádzajúcich do styku s hydinou, viesť si záznamy návštev chovu;
• o bezodkladne oznámenie na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Nitra (tel. 037/6536202, 0902276417, 0905199812) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí podľa nasledujúcich kritérií:
o pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20 %,
o pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
o týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3 %,
o akýkoľvek klinicky prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí na vtáčiu chrípku;
S okamžitou platnosťou sa zakazuje:
• presun živej a zabitej hydiny , vajec, iného vtáctva z chovov a domácich zvierat triedy cicavce do chovov a z chovov bez povolenia RVPS Nitra (Netýka sa to domácich zvierat druhu cicavce, ktoré majú prístup iba do obytných častí pre ľudí, v ktorých neprichádzajú do kontaktu s hydinou v nich chovanou, alebo iným vtáctvom žijúcim v zajatí a nemajú prístup do klietok alebo do miesta, v ktorých sa hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí drží;
• vynášanie, rozhadzovanie a inú manipuláciu s použitou podstielkou a hnojom hydiny bez povolenia;
• konanie výstav, trhov a iné zhromaždenia hydiny alebo iných vtákov.
Tieto opatrenia sú platné do odvolania.

Tlačivo - Súpis chovaných zvierat.docx [.docx, 36.8 KB]

10.1.2020 11:11 pridal(a) cebova

Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Výstavba nového detského ihriska v obci Alekšince"

Vyzva_obec Aleksince 2019.pdf [.pdf, 510.9 KB]

1.Vykaz vymer_Obec Aleksince.pdf [.pdf, 213.3 KB]

2.Navrh na plnenie kriterii.pdf [.pdf, 258.5 KB]

3.Zmluva o dielo_obec Aleksince.pdf [.pdf, 302.6 KB]

4.Cestne vyhlasenie.pdf [.pdf, 179.8 KB]

23.12.2019 11:34 pridal(a) admin

Obstaranie biologicko/chemickej učebne pre ZŠ Alekšince

Obstaranie biologicko/chemickej učebne pre ZŠ Alekšince – NÁBYTOK

01NB_Výzva na predkladanie ponúk.pdf [.pdf, 154.2 KB]

02NB_Priloha 2.xlsx [.xlsx, 14.5 KB]

03NB_Príloha 3.docx [.docx, 79.7 KB]

04NB_Príloha 4.docx [.docx, 61.7 KB]

05NB_Príloha 5.docx [.docx, 60.1 KB]

 

Obstaranie biologicko/chemickej učebne pre ZŠ Alekšince – IKT

01IT_Výzva na predkladanie ponúk.pdf [.pdf, 144.4 KB]

02IT_Priloha 2.xlsx [.xlsx, 14.2 KB]

03IT_Príloha 3.docx [.docx, 77.9 KB]

04IT_Príloha 4.docx [.docx, 61.9 KB]

05IT_Príloha 5.docx [.docx, 60.0 KB]

 

Obstaranie biologicko/chemickej učebne pre ZŠ Alekšince – DIDAKTICKÉ POMÔCKY

01DP_Výzva na predkladanie ponúk.pdf [.pdf, 203.8 KB]

02DP_Priloha 2.xlsx [.xlsx, 16.3 KB]

03DP_Príloha 3.docx [.docx, 88.1 KB]

04DP_Príloha 4.docx [.docx, 61.7 KB]

05DP_Príloha 5.docx [.docx, 59.8 KB]

 

19.12.2019 14:40 pridal(a) cebova

19.12.2019 13:13 pridal(a) cebova

17.12.2019 9:03 pridal(a) cebova

VZN č.3/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Alekšince

VZN-2019-3.pdf [.pdf, 394.7 KB]

9.12.2019 15:31 pridal(a) cebova

Obec A l e k š i n c e

P o z v á n k a      

   V súlade s § 1 ods. 2 písm. a) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle neskorších predpisov Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Alekšinciach

 

z v o l á v a m

rokovanie  9. zasadnutie obecného zastupiteľstva – 5. mimoriadne zasadanie

ktoré sa uskutoční dňa  :      

 

11. decembra 2019 o 19.00 hodine

t.j. v stredu

v priestoroch Kultúrneho domu -  s týmto programom:

 

Program:

 

 1. Otvorenie

1.1  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

 1. Pridelenie uvoľneného jednoizbového bytu v 12 b.j. a dvojizbového bytu v 15 b.j..
 2. Návrh VZN č. 3/2019 o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Alekšince
 3. Rôzne
 4. Záver

                                    

                       

                                                                                               Radoslav Ťapušík

                                                                                                    starosta obce

 

 

 

 

 

Žiadam všetkých poslancov obecného zastupiteľstva a prizvaných hostí, aby včas zaujali svoje miesta v rokovacej miestnosti – Kultúrny dom Alekšince.

5.12.2019 9:21 pridal(a) cebova

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2020

Kalendár vývozu.pdf [.pdf, 284.0 KB]

2.12.2019 11:05 pridal(a) cebova

Pozvánka

25.11.2019 14:44 pridal(a) cebova

Návrh VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Alekšince

vzn-2019 -3 Návrh pdf [.pdf, 395.0 KB]

21.11.2019 11:35 pridal(a) cebova

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Alekšince na 1. polrok 2020 (Návrh)

Plán kontrolnej činnosti-1-2020-aleksince.pdf [.pdf, 214.7 KB]

20.11.2019 16:31 pridal(a) cebova

 • · Obec Alekšince  zverejňuje emailovú adresu
 • na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
 • pre voľby do Národnej Rady Slovenskej republiky v roku 2020:

 

 • obec@aleksince.sk

 

31.10.2019 10:24 pridal(a) cebova

Návrh VZN č. 02/2019 o podmienkach držania a chovu psov

Návrh VZN č.2/2019.pdf [.pdf, 252.7 KB]

30.10.2019 14:03 pridal(a) cebova

 • · Obec Alekšince  zverejňuje emailovú adresu

na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

v roku 2020 :

 

 

voľba-poštou.pdf [.pdf, 472.3 KB]

29.10.2019 14:30 pridal(a) cebova

Zoznam žiadateľov o byty aktualizované k 28.10.2019

Zoznam žiadateľov o byty .pdf [.pdf, 531.8 KB]

22.10.2019 13:32 pridal(a) cebova

Výzva na predkladanie žiadosti na poskytnutie dotácií na podporu  kultúry a športu z rozpočtu obce Alekšince

na rok 2020

 

   Obec Alekšince zastúpená štatutárom obce Radoslavom Ťapušíkom oznamuje spoločenským organizáciám, ktoré pôsobia v našej obci, že majú možnosť predložiť žiadosť na poskytnutie dotácií   z rozpočtu obce Alekšince.  Žiadateľ predloží v stanovenom termíne -  do 31. októbra  v danom kalendárnom  roku na Obecný úrad Alekšince kompletnú žiadosť v dvoch vyhotoveniach, čestné prehlásenie a to prostredníctvom pošty alebo osobne do podateľne    obecného úradu.   Žiadosť je nutné predkladať v priloženom tlačive, iná žiadosť sa nebude akceptovať.

 ziadost o dotaciu.docx [.docx, 14.9 KB]

cestne-prehlasenie-ziadatela.docx [.docx, 12.5 KB]

vzn-2017-4-o-poskytovani-dotacii-z-rozpoctu-obce_1.pdf [.pdf, 277.6 KB]

 

22.10.2019 12:46 pridal(a) cebova

Obec A l e k š i n c e

P o z v á n k a      

   V súlade s § 1 ods. 2 písm. a) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle neskorších predpisov Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Alekšinciach 

z v o l á v a m

rokovanie  8. zasadnutie obecného zastupiteľstva – 4. riadne zasadanie

ktoré sa uskutoční dňa  :      

 

25. októbra 2019 o 18.00 hodine

t.j. v piatok

v priestoroch Kultúrneho domu -  s týmto programom:

 

Program:

 

 1. Otvorenie

                         1.1  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

        2. Žiadosti od občanov a organizácii

        3. Žiadosť o súhlas s vecným bremenom

        4. Pridelenie uvoľneného dvojizbového bytu v 9 b.j.

        5. Ocenenie obecného motorového vozidla značky AUDI A4 QUATTRO

        6. Rôzne

        7. Záver

          

                                                                                               Radoslav Ťapušík

                                                                                                    starosta obce

 

Žiadam všetkých poslancov obecného zastupiteľstva a prizvaných hostí, aby včas zaujali svoje miesta v rokovacej miestnosti- Kultúrny dom Alekšince

19.10.2019 17:29 pridal(a) kusnir

17.10.2019 15:27 pridal(a) cebova

Oznam o povinnosti registrácie ošípaných

RVPS Nitra.pdf [.pdf, 2.1 MB]

16.10.2019 10:13 pridal(a) kusnir

Alekšinské noviny - OKTÓBER 2019

Prinášame vám II. číslo Alekšinských novín v roku 2019, ktoré si môžete pozrieť už dnes v elektronickej podobe tu.

Dočítate sa o nových nájomných bytoch, novinkách v obci, aktivitách a podujatiach našich organizácií, predstavíme vám novú riaditeľku ZŠ a MŠ a dozviete sa ako sa darilo našemu futbalovému mužstvu. Príjemné čítanie.


7.10.2019 13:03 pridal(a) cebova

17.9.2019 15:35 pridal(a) cebova

Zoznam žiadateľov o byty aktualizované k 17.9.2019

Zoznam žiadatelov.pdf [.pdf, 526.6 KB]

17.9.2019 14:00 pridal(a) cebova

12.9.2019 8:33 pridal(a) cebova

 

Územný spolok Slovenského červeného kríža Alekšince v spolupráci s Národnou transfúznou službou Nitra organizuje už tradične septembrový odber krvi.
Odber krvi sa koná 23.09.2019 t.j. v pondelok od 8.00 do 11.00 h. v kultúrnom dome Alekšince.
O občerstvenie je postarané.
Tešíme sa na Vašu účasť.

9.9.2019 12:31 pridal(a) cebova

Vyhlásenie II.stupňa povodňovej aktivity

Vyhlásenie.pdf [.pdf, 205.8 KB]

14.8.2019 8:58 pridal(a) cebova

OR HaZZ v Nitre odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre územie okresu Nitra a Šaľa dňom 14.8.2019

Odvolanie.pdf [.pdf, 128.6 KB]

29.7.2019 14:37 pridal(a) cebova

OR HaZZ v Nitre vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre územie okresu Nitra a Šaľa dňom 26.7.2019 od 09.00 hod..

Vyhlásenie 1.pdf [.pdf, 321.1 KB]

2.pdf [.pdf, 377.7 KB]

 

28.7.2019 19:41 pridal(a) cebova

Oznamujeme občanom, že voda v obecnom vodojeme sa dostáva do normálneho režimu. Obecný vodovod bude naďalej otvorený, žiadame všetkých občanov aby s pitnou vodou nakladali maximálne úsporne. Ďakujeme za vašu trpezlivosť a porozumenie.

26.7.2019 11:57 pridal(a) cebova

Vážení spoluobčania,

kvôli pretrvávajúcemu vysokému odberu vody bol vo včerajších večerných hodinách pozastavený prísun vody do miestneho rozvodu vody v obci. Po včerajšej odstávke vody obec pristúpi k regulovanej dodávke vody do miestneho rozvodu vody, a to nasledovne:

Dnes, 26.7. t.j.  piatok bude odstávka vody do 18:00 hod. Dodávka vody bude obnovená od 18:00 do 22:00 hod. Po 22:00 hod. bude  urobená odstávka do nasledujúceho dňa t.j. sobota 27.7. do 10:00 hod. Od 10:00 hod. bude opätovne spustená voda do miestneho vodovodu až do dňa 28.7. t. j. nedeľa do 21:00 hod.

Od 31. kalendárneho týždňa, čiže od 29.7. t.j. pondelok bude voda v miestnom rozvode vody regulovaná nasledovne:

Spustenie vody bude prebiehať v časoch:

Od 05:00 – 08.00 hod.

Od 12:00 – 14:00 hod.

Od 19:00 – 21:00 hod.

Uzatvorenie  vody je orientačné podľa stavu vody vo vodojeme.

Voda na pitné účely je zabezpečená na parkovisku vedľa obecného úradu pristavenou cisternou.

Žiadame občanov, aby v čase spustenia vody do miestneho rozvodu s vodou nakladali rozvážne a zároveň  vyzývame občanov aby v čase odstávky vody nepúšťali vodu do svojich nehnuteľností nakoľko dôjde k zavzdušneniu miestneho rozvodu vody a po opätovnom spustení vody môže dôjsť k zakaleniu vody.

25.7.2019 21:34 pridal(a) cebova

Vážení spoluobčania, znovu nastala situácia, na ktorú sme upozorňovali deň čo deň - aby sa šetrilo vodou. Dnes o 21:30 hod. sme nútení z dôvodu nízkej hladiny vo vodojeme pristúpiť k odstávke vody. Odstávka bude od 21:30 do zajtra do 18:00. Voda sa spustí zajtra t.j. 26.7.2019 o 18:00 a bude spustená do 22:00. Následne bude odstavená do druhého dňa t.j. do 27.7.2019 do 9:00 - podľa hladiny vo vodojeme. Za pochopenie ďakujeme.

16.6.2019 20:45 pridal(a) cebova

Obnovenie dodávky pitnej vody

Vážení spoluobčania !

 

Obec pristupuje k obnoveniu dodávky pitnej vody do miestneho vodovodu v obci.

Toto obnovenie dodávky do vašich domácností bude vykonávane od 20.00 h.  Plnohodnotné obnovenie dodávky pitnej vody môže trvať od spustenia vodovodu  približne  2 hodiny v celej obci. Vyzývame občanov, aby ešte vyčkali so spustením vody vo svojich domácnostiach, nakoľko  zároveň s obnovením dodávky pitnej vody bude prebiehať aj odkalovanie a odvzdušňovanie miestneho vodovodu. Vodovod by mohol byť plne funkčný po 22.00 h.

 Pri uponáhľaní sa so spustením vody vo vašich domácnostiach  môže dôjsť k poškodeniu rozvodov, prípadne k inej poruche na vašom vodovode. Preto vás vyzývame, aby ste s používaním vody z obecného vodovodu počkali min. do 22.00 h. Vo vašom záujme je urobiť si následné odpustenie vody vo vašom systéme, nakoľko voda zo začiatku bude zakalená.

Ďakujeme za trpezlivosť a porozumenie

 

15.6.2019 13:25 pridal(a) cebova

 

Vážení spoluobčania,
Nastala situácia, na ktorú sme celý týždeň v obci upozorňovali. Obecný vodojem sa úplne vyprázdnil a nastala pre nás mimoriadna udalosť, keď sa v studni nachádza voda, ale nestíha sa udržať z dôvodu väčšieho odberu vo vodojeme. 
Starosta obce rozhodol o uzavretí obecného vodovodu od 13:00 hod. a náhradnom zásobovaní pitnou vodou až do odvolania.
Náhradné zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečované cisternou po dobu 2 dní nasledovne :
15.6.2019 bude cisterna odstavená po pol hodine na nasledovných miestach:
na parkovisku pod Kultúrnym domom v čase od 17:00 do 17:25 
parkovisko oproti kostolu v čase    od 17:30 do 17:55
križovatka Bakán-Skrky-Gecovská od 18:00 do 18:25
Žomboch na družstevnej ceste      od 18:30 do 19:00
V nedeľu 16.06.2019 t.j. zajtra bude cisterna s pitnou vodou odstavená na parkovisku pod Kultúrnym domom 
v čase od 8:00 do 19:00 hodiny, kde Vás bude usmerňovať zodpovedný pracovník.

Žiadame občanov, ktorí majú vlastný zdroj vody, aby tento v čase odstávky obecného vodovodu využili.

Dôrazne upozorňujeme občanov, aby v čase odstávky nepúšťali obecnú vodu, nakoľko po následnom spustení by mohlo prísť k poškodeniu rozvodov potrubia a následnému odstaveniu obecného vodovodu na dlhšiu dobu.
Vážení spoluobčania, žiadame Vás aby ste k tomuto problému pristupovali zodpovedne a vážne.

 

 

4.6.2019 13:15 pridal(a) cebova

Voľby do Európskeho parlamentu na Slovensku v roku 2019


Dňa 25. 05. 2019 sa konali voľby do Európskeho parlamentu. Z celkového počtu 1 437 voličov v našej obci sa hlasovania zúčastnilo 216 osôb, čo bolo 15,03 %. Platných hlasov bolo 210.
Ako sme hlasovali:
SMER - sociálna demokracia, 59 hlasov
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko, 38 hlasov
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia, 28 hlasov
Sloboda a solidarita, 28 hlasov
Kresťanskodemokratické hnutie, 11 hlasov
Kresťanská únia, 10 hlasov
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 7 hlasov
SME RODINA - Boris Kollár, 6 hlasov
Kresťanská demokracia - Život a prosperita, 5 hlasov
MOST - HÍD, 5 hlasov
Demokratická strana, 2 hlasy
Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR - strana práce, 2 hlasy
KOREKTÚRA - Andy Hryc, 2 hlasy
Slovenská národná strana, 2 hlasy
Doma dobre, 1 hlas
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA, 1 hlas
NÁRODNÁ KOALÍCIA, 1 hlas
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, 1 hlas
Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, 1 hlas

27.5.2019 10:44 pridal(a) cebova

Oznam

ÚPN Lehota.pdf [.pdf, 368.9 KB]

23.5.2019 13:31 pridal(a) cebova

Zoznam žiadateľov o byty aktualizované k 23.5.2019

zoznam.pdf [.pdf, 575.3 KB]

7.5.2019 13:18 pridal(a) cebova

Spracovanie osobných údajov - usmernenie

príloha  č. 2-.pdf [.pdf, 259.2 KB],

priloha č 1 informovanie obyvatelov 00000003-.pdf [.pdf, 697.2 KB]

12.4.2019 10:15 pridal(a) admin

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja

Oznam o nahliadnutí [.doc, 24.5 KB] 

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente [.pdf, 259.8 KB]

8.4.2019 15:08 pridal(a) cebova

Obec Alekšince zverejňuje emailovú adresu

 

na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 :

 obec@aleksince.sk

29.3.2019 8:37 pridal(a) cebova

Kolumbárium

Obec Alekšince oznamuje, že dala do užívania novovybudované kolumbárium. Záujemci o uloženie pozostatkov svojich zosnulých príbuzných si môžu zakúpiť urnové miesto na obecnom úrade.

26.3.2019 15:11 pridal(a) cebova

Oznamujeme občanom, že dňa 30.marca 2019 t.j. v sobotu  od 7.00 do 22 hodiny sa koná druhé kolo voľby prezidenta SR.  Volebná miestnosť v našej obci bude v Zasadačke obecného úradu Alekšince.

Volič svoju totožnosť  preukáže pred hlasovaním občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca.

Volič môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov o voľbu do prenosnej volebnej schránky, chorých a nevládnych občanov môžete nahlásiť pracovníčkam obecného úradu č.tel. 7822126 alebo 0915726703 alebo osobne.

 

21.3.2019 14:14 pridal(a) cebova

Dodatok k usmerneniu chovateľov s 1 ošípanou na domácu spotrebu

Usmernenie.pdf [.pdf, 2.3 MB]

18.3.2019 10:20 pridal(a) cebova

 Obec Alekšince  zverejňuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre   voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 : 

obec@aleksince.sk

 

14.3.2019 17:27 pridal(a) cebova

14.3.2019 0:00 pridal(a) admin

13.3.2019 12:41 pridal(a) cebova

4.3.2019 15:06 pridal(a) cebova

Vážení občania,
v týchto dňoch prebiehajú rekonštrukčné práce zdravotného strediska, ktoré budú dokončené koncom marca 2019.
Od 1.4.2019 bude v našej obci obnovená prevádzka zdravotného strediska. Zdravotnú starostlivosť bude poskytovať MUDr. Andrea Prosnanová.
Po obnovení prevádzky Vás budeme informovať o ordinačných hodinách ako aj o postupe Vášho zaevidovania sa u doktorky Prosnanovej.

11.2.2019 15:08 pridal(a) admin

Obec Alekšince zverejňuje emailovú adresu

na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019:
obec@aleksince.sk

29.1.2019 11:42 pridal(a) cebova

Voľby prezidenta SR

Zverejnenie mailovej adresy.pdf [.pdf, 108.8 KB]

30.11.2018 8:18 pridal(a) cebova

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2019

Harmonogram .pdf [.pdf, 277.0 KB]

19.11.2018 13:19 pridal(a) cebova

Verejná vyhláška

Kanalizacia.pdf [.pdf, 409.9 KB]

11.11.2018 2:10 pridal(a) kusnir

9.11.2018 13:45 pridal(a) admin

Územný plán obce Alekšince – návrh

Územný plán obce Alekšince – návrh [.pdf, 192.4 KB]

Obrazová časť [.zip, !!! 238,7 MB !!!]

Textová časť.pdf [.pdf, 2.6 MB]

 

18.9.2018 14:40 pridal(a) cebova

Informácie k odpusteniu časti poskytnutého úveru zo ŠFRB na obstaranie bytu z dôvodu narodenia dieťaťa

Informácia.pdf [.pdf, 603.5 KB]

3.9.2018 10:54 pridal(a) kusnir

Povodňový plán záchranných prác

Povodňový plán zachranných prác

12.6.2018 13:23 pridal(a) kusnir

Zoznam daňových dlžníkov

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2017 nájdete tu.

9.6.2018 7:09 pridal(a) kusnir

Spustenie filtrácie vody

Voda je život a jednou zo základných zložiek životného prostredia. Jednou z priorít starostu a obecného zastupiteľstva bolo zabezpečiť pre občanov kvalitnú pitnú vodu. Po dlhých mesiacoch analyzovania, výberu technického riešenia a dodávateľa sme 8. 6. 2018 spustili filtráciu vody, ktorá je súčasťou obecného vodovodu. Ide o komplexné riešenie, ktoré z vody odstráni železo a mangán, absorbuje organické látky a odstráni voľný chlór z upravovanej vody. Aktuálne sa v určitých cykloch voda zo studne filtruje a následne púšta do systému upravenú vodu. V sieti máme množstvo vody, tak pár týždňov potrvá, kým sa vyfiltrovaná voda dostane do domácnosti. Ďakujeme všetkým za pomoc, ktorí sa podieľali na tomto projekte. Viac informácií o filtrácií sa dočítate v najbližšom vydaní Alekšinských novín.

 

9.3.2018 8:11 pridal(a) kusnir

2.2.2018 9:39 pridal(a) cebova

Upozornenie

Práce na miestnom cintoríne

Stavebné práce súvisiace s úpravou hrobového miesta môžu vykonávať jednotlivci aj živnostníci a iní podnikatelia   na žiadosť nájomcu hrobového miesta, len po predchádzajúcom písomnom súhlase prevádzkovateľa pohrebiska. Povolenie na práce vydáva nájomcovi prevádzkovateľ. Prevádzkovateľom cintorína v našej obci je obec Alekšince. Na povolení musia byť  vyznačené všetky práce a zmeny, ktoré sa majú na hrobovom mieste vykonať. Nájomca odovzdá zhotoviteľovi prác toto povolenie a ten sa ním preukáže prevádzkovateľovi pri vstupe na pohrebisko. Bez tohto povolenia zhotoviteľ nesmie zahájiť práce na hrobovom mieste. Zhotoviteľ je povinný prevádzkovateľovi oznámiť termín začatia a ukončenia prác .
Zhotoviteľ, ktorý na svoju prácu pri úprave hrobového miesta potrebuje doviezť materiál motorovým vozidlom, je povinný vyžiadať si povolenie od prevádzkovateľa. Vjazd motorovým vozidlom na cintorín je spoplatnený sumou 2,00 €.

Žiadosť o povolenie stavebných prác na miestnom cintoríne  nájdete na našej web stránke www.aleksince.sk, v časti Užitočné info -" Ako vybavíte" alebo si ju priamo vyzdvihnete  na obecnom úrade . Bez podania žiadosti o stavebné úpravy zo strany nájomcu za hrobové miesto, nebude povolený vstup na cintorín pracovníkom kamenárskej služby.

5.1.2018 0:00 pridal(a) admin

Územný plán obce Alekšince

Územný plán obce Alekšince - zadanie [.pdf, 977 KB]
Územný plán obce Alekšince - oznámenie [.pdf, 288 KB]

5.10.2017 9:47 pridal(a) cebova

Vážení spoluobčania,

 

dovoľte mi, aby som vás poinformoval  o situácii v ordinácii všeobecného lekára.

Určite ste všetci počuli, že na Slovensku je kritický nedostatok všeobecných lekárov – celkovo ich chýba asi 900. Mnohých prestarnutých lekárov nemá kto nahradiť, vidiecke obvody zanikajú a pacienti sú nútení dochádzať za lekárom do miest. Mladí lekári nemajú záujem pracovať na vidieku.

Našim spoločným záujmom by mala byť snaha  o udržanie  lekára v obci. To či ho budeme mať aj do budúcnosti,  závisí od slobodnej  vôle každého obyvateľa obce. Ak  sa väčší počet ľudí prehlási  do iných  všeobecných ambulancií  a počet tých, ktorí zostanú v Alekšinciach poklesne pod určitú únosnú hranicu, lekára obec stratí.  Najviac budú postihnutí  starí a nevládni, ktorým bude dochádzanie za lekárom určite spôsobovať veľké problémy.

Preto chcem apelovať na vás všetkých, aby ste si uvedomili, že váš prípadný odchod k inému lekárovi skomplikuje situáciu s dochádzaním  nielen vám, ale ublížite svojim rozhodnutím najviac  tým najzraniteľnejším spoluobčanom.

Vo  všeobecnej  ambulancii sa ordinuje  tak ako doteraz, žiadne zmeny nie sú. Verím, že vám záleží na udržaní  ambulancie v obci a prípadný odchod  z ambulancie  si dobre zvážite.

 

                                                                                     Váš starosta

4.10.2017 10:22 pridal(a) cebova

Poďakovanie za každý Váš hlas

     V rámci projektu "gesto pre mesto" naša Obec Alekšince​ súťažila s projektom "Šport nám pomáha dostať ľudí do prírody". Vďaka všetkým vašim hlasom sme vyhrali nitriansku oblasť a Raiffeisen banka nás podporí sumou 1000 €, ktorú použijeme na vybudovanie exteriérové športoviska na stolný tenis v okolí obecného úradu, ktoré bude dostupné pre všetkých ľudí. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhali zbierať hlasy a spoločne sa nám podarilo poraziť väčšie obce, organizácie a školy. Projekt podľa možností zrealizujeme v čo najkratšom čase a dúfam, že svoj voľný čas budete tráviť športom v prírode. ĎAKUJEME.


14.9.2015 16:36 pridal(a) kusnir

Odkaz pre starostu

Obec Alekšince a Inštitút SGI spúšťajú portál Odkazprestarostu.sk, ktorý obyvateľom a návštevníkom obce nahlásiť problémy, ktoré ich trápia, a to jednoducho a rýchlo. Podnety môžete posielať buď z webovej stránky www.odkazprestarostu.sk alebo priamo z mobilného telefónu, prostredníctvom aplikácií pre operačné systémy Android, iOS a Windows Phone. Pri každom podnete je potrebné uviesť krátky názov a popis problému, zvoliť jednu z príslušných kategórií (napr. životné prostredie, parkovanie áut, ...), určiť ulicu, kde sa podnet nachádza a fotografiu, ktorá daný problém dokumentuje.Po potvrdení podnetu administrátorom portálu nasleduje jeho odoslanie samospráve. O odoslaní podnetu vás portál informuje prostredníctvom e-mailovej notifikácie. Pozverejnení podnetu samospráva odpovedá, či a ako ho bude riešiť. Ak obec Alekšince nezašle prvú odpoveď do štrnástich dní od pridania podnetu, podnet je automaticky označený ako neriešený. Na druhej strane, obec má možnosť uviesť, že podnet nepatrí do jej kompetencie a je možné zmeniť zodpovednosť za jeho riešenie na iný subjekt. Na Odkazprestarostu.sk je možné podnetom prideliť štyri statusy, a to zaslaný, v riešení vyriešený a neriešený. Portál zároveň umožňuje obyvateľom o každom podnete slobodne diskutovať, hodnotiť, či je odpoveď samosprávy uspokojivá, pridávať komentáre či aktualizácie podnetov. Pomocou aktualizácie má užívateľ, ako aj všetci návštevníci portálu, možnosť zaslať dodatočné informácie o stave, či riešení podnetu. Odoslanie aktualizácie je možné priamo na portáli, alebo pomocou mobilnej aplikácie. Užívatelia na Odkazprestarostu.sk najčastejšie nahlasujú problémy týkajúce sa kvality ciest a chodníkov, dopravného značenia, a neporiadku či znečistenia životného prostredia. Okrem riešenia aktuálnych problémov obyvateľov, portál pomáha zorientovať sa v kompetenciách samosprávy. Obyvatelia môžu sledovať pod každým podnetom komunikáciu medzi samosprávou a obyvateľmi, ale aj medzi samosprávami a ďalšími subjektmi, ktorí do riešenia problémov vstupujú.

Odkaz pre starostu nájdete v ľavej časti obecnej stránky.

27.8.2015 14:38 pridal(a) kusnir

Napíšte nám

Máte otázky, postrehy, námety alebo pripomienky, ktoré sa týkajú obce Alekšince? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť? Môžete nám ich poslať prostredníctvom tohoto formulára, ktorý sa nachádza v hlavnom menu pod časťou "Napíšte nám". Správa bude doručená priamo na obecný úrad, následne bude spracovaná a pridelená zodpovednej osobe, ktorá Vás bude kontaktovať.
Z dôvodu obmedzeného priestoru v hlavnom menu obecnej stránky bola časť organizácie presunutá pod časť obec!

 

21.5.2015 8:26 pridal(a) cebova

Kamerový systém v obci

 

Kamerový systém v obci monitoruje v súčasnosti 20 nainštalovaných kamier z toho je 10 kamier otočných a 10 kamier pevných. Tieto projekty boli finančne podporené Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Obec Alekšince v roku 2013 získala dotáciu na vybudovanie kamerového systému na základe výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality vo výške 17 000 EUR (požadovaná suma bola 18 376 EUR). Celkové náklady na projekt vrátane povinného spolufinancovania obce boli vo výške 21 134,40 EUR. Inštalované boli štyri kamery, video server a potrebné príslušenstvo.

V roku 2014  sme sa opätovne zapojili do výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality a požiadali sme o dotáciu na projekt Kamerový systém v obci Alekšince II.etapa. Projekt bol  úspešný a bol podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu vo výške 15 000 EUR. Predmetom projektu bolo rozšírenie už jestvujúceho kamerového systému. Celkové náklady na projekt vrátane povinného spolufinancovania obce boli vo výške 18 758,82 EUR. Inštalovaných bolo päť  kamier.

V roku 2015 sme opätovne získali dotáciu na pokračovanie projektu Kamerový systém v obci Alekšince. Zo štátneho rozpočtu nám bola poskytnutá dotácia vo výške 15 000 EUR. Predmetom projektu bolo rozšírenie už jestvujúceho kamerového systému. Celkové náklady na projekt vrátane povinného spolufinancovania obce boli vo výške 18 786,- EUR. Inštalovaných bolo šesť  kamier.

V roku 2016 sme opätovne získali dotáciu na pokračovanie projektu Kamerový systém v obci Alekšince. Zo štátneho rozpočtu nám bola poskytnutá dotácia vo výške 10 000 EUR. Predmetom projektu bolo rozšírenie už jestvujúceho kamerového systému. Celkové náklady na projekt vrátane povinného spolufinancovania obce boli vo výške 12 257,52- EUR. Inštalovaných bolo päť kamier.

Pevne dúfame, že týmto projektom prispejeme k zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov, ako aj ochrane obecného majetku. Veríme, že  prostredníctvom tejto podpory sa nám podarí v obci znížiť vandalizmus a obmedziť krádeže.

Rozloženie kamier v obci :

Kamera číslo   1  otočná  - monitoruje  okolie   ZŠ  -umiestnenie – pred ŽS

Kamera číslo   2   otočná  - monitoruje  okolie obecného úradu – umiestnenie- parkovisko pri OcÚ

Kamera číslo   3  otočná  - monitoruje  cintorín – umiestnenie –pri dome smútku

Kamera číslo   4   otočná  - monitoruje okolie kostola –umiestnenie- pri aut. zastávke

Kamera číslo   5   otočná  - monitoruje okolie futbalového ihriska

Kamera číslo   6   otočná  - monitoruje  železničné priecestie, vjazd do obce a autobusovú zastávku

Kamera číslo  7   otočná  - monitoruje železničné priecestie v smere na Lukáčovce

Kamera číslo   8   otočná  - monitoruje vjazd pri kynologickom areály

Kamera číslo   9   otočná  - monitoruje  MFK a park za OcÚ

Kamera číslo  10  otočná  - monitoruje časť obce Lahne

Kamera číslo  11  pevná   - monitoruje vchod do obecného úradu

Kamera číslo  12  pevná   - monitoruje vjazd od obce Zbehy- Andač

Kamera číslo  13  pevná   - monitoruje vjazd od Hlohovca a Nitry

Kamera číslo  14  pevná   - monitoruje vjazd od Lukáčoviec

Kamera číslo  15  pevná   - monitoruje vjazd na ul. Balkán a Skrky

Kamera číslo  16  pevná   - monitoruje zadný vchod cintorín smer Lukáčovce (ŠPZ)

Kamera číslo  17  pevná   - monitoruje vjazd do obce na ul Žomboch súp. č.30 (ŠPZ)

Kamera číslo  18  pevná   - monitoruje smer Andač (ŠPZ)

Kamera číslo  19  pevná   - monitoruje vchod do lekárne, detské ihrisko z boku obecného úradu

Kamera číslo  20  pevná   - monitoruje detské ihrisko MŠ za obecným

Kamera číslo  21  pevná   - monitoruje pohostinstvo REBECCA smer bytovky

Kamera číslo  22  pevná   - monitoruje pohostinstvo REBECCA smer žel. priecestie

22.1.2015 14:06 pridal(a) kusnir

Odber noviniek na mail

Chcete vedieť čo je nové v Alekšinciach? Prihláste sa na odber noviniek, ktoré vám budú chodiť mailom. Nahlásiť sa je možné v pravej časti stránky.

 

 

27.2.2013 14:51 pridal(a) Kusnir

Verzia 2.0

Vážení návštevníci oficiálnej webovej stránky obce Alekšince. Dňa 27. 02. 2013 bola spustená verzia 2.0 a je spravovaná pomocou redakčného systému. Hlavným cieľom je aktuálnosť informácii o dianí v obci. Nová verzia je prehladnejšia, spĺňala všetky pravidlá prístupnosti a štandardy platné s novou legislatívou. Obsahuje novinky ako oznamy miestneho rozhlasu, elektronické nahlásenie stavu vodomeru a ďalšie, o ktorých vás budeme postupne informovať. Najväčšou zmenou prešlo používateľské prostredie, kde zamestnanci obecného úradu budú mať možnosť dopĺňať aktuálne informácie. Neustále pracujeme na vývoji stránky a chceme sa čo najviac priblížiť občanom obce Alekšince, aby tu našli všetky potrebné informácie.

Dúfame, že sa Vám stránka páči, ak máte pripomienky, nápady, prípadne ste našli chyby, kontaktuje nás, alebo napíšte mail na admin@aleksince.sk.


Voľby do NR SR 2020

Hlásenia miestneho rozhlasu
22.1.2020 - 19:12
Oznamujeme,ze lekarka pre dospelych MUDr.Andrea Prosnanova nebude zajtra / stvrtok/t.j.23.1.2020 ordinovat.V ordinacii bude sestricka od 7.30 do 8.30hod.vykonavat odbery.MUDr.Prosnanovu bude v surnych pripadoch zastupovat MUDr.Lucia Hippova


Odber noviniek
Chcete vedieť čo je nové v Alekšinciach? Prihláste sa na odber noviniek.

Počasie online
Predpoveď počasia
Po kliknutí na obrázok sa otvorí v novom okne stránka www.svieti.sk
Stránkové dni
Pondelok730 - 1545
Streda730 - 1700
Štvrtok730 - 1200
Piatok730 - 1315

Obedná prestávka:
1200 - 1230

Facebook
Inzercia
Kalendár
Dnes je:
Štvrtok   23.  Január  2020
Meniny má Miloš
PoUtStŠtPiSoNe
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789